MOJE WYMARZONE BEZPIECZNE WAKACJE

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU

OGŁASZA

XIX KONKURS „ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE”

POD NAZWĄ
„MOJE WYMARZONE BEZPIECZNE WAKACJE”

 1. Cele konkursu:

 • propagowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji

 • przedstawienie zdrowych form spędzania czasu wolnego

 • ukazanie piękna przyrody i ciekawych miejsc, w których autorzy chcieliby się znaleź

 • rozbudzenie zainteresowań poznawczych, pobudzanie wyobraźni

 • rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem technik komputerowych

II. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest imprezą otwartą. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

   • klasy I – III szkoły podstawowej

   • klasy IV – VI szkoły podstawowej

   • klasy VII – VIII szkoły podstawowej

 1. Prace powinny być wykonane w ogólnie dostępnym programie grafiki komputerowej (bez skanowania, wstawiania gotowych elementów) i zapisane w formacie jpg.

 2. Pliki JPG nazwać: inicjał imienia, nazwisko ucznia i przesłać na adres e-mail: celinka2000@o2.pl do dnia 29 maja 2020 r. wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon szkoły oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 3. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Przewidujemy dyplomy i nagrody dla uczniów i szkół, które nadeślą najlepsze prace.

 4. Nagrodzone prace oraz wyniki konkursu w formie – imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły/opiekun będą publikowane na stronie internetowej Organizatora – www.opp3.zabrze.pl

 5. Prace powstałe podczas konkursu przechodzą na własność organizatora, co jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie zatem prawo publikacji prac bez zgody autora oraz wykorzystanie ich do wystaw.

 6. Zgodę na publikację wizerunku uczestnicy konkursu przesyłają wraz ze zgłoszeniem w wiadomości e-mail w formie: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów promujących działalność opiekuńczo-wychowawczą Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka: …………..……………………………………… wykonanych w trakcie imprez towarzyszących Konkursowi Malowanie na ekranie opublikowanych:

 1. na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu

 1. w kronikach pamiątkowych

 1. na terenie placówki w formie pamiątkowych tablic z wizerunkami uczestników, gazetek ściennych

(podpis osoby pełnoletniej/rodzica/opiekuna prawnego) 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w konkursie, jak również akceptacją zapisów powyższego regulaminu.

 2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

 3. Ochrona Danych Osobowych:

       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze, reprezentowane przez Panią Dyrektor Teresę Put, REGON: 000818172, NIP: 648-11-02-182, telefon: 32 2715445, e-mail: sekretariat@opp3.zabrze.pl, strona internetowa: http://opp3.zabrze.pl

       2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.

       3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

       4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

       5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
        w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

       6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Organizatorzy:

Instruktorzy Klubu Komputerowego OPP3

mgr Cecylia Zielińska

mgr Bruno Kossmann

Skip to content