XXXI KONKURS PLASTYCZNY

z cyklu

Zabrze – moje miasto”

pod hasłem „Zabrze wczoraj, dziś, jutro

Organizator – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu

Celem konkursu jest

– rozwijanie talentów dzieci i młodzieży

– kształtowanie umiejętności plastycznych

– poznanie i umiłowanie swojego miasta

– promocja miasta

Technika i forma wykonywanych prac dowolna z wyłączeniem form przestrzennych, collage, prac komputerowych (wielkość do formatu A3).

Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku przedszkolnym
– uczniowie klas 1-III
– uczniowie klas IV-VIII
– uczniowie klas ponadpodstawowych

Prace grupowe nie podlegają ocenie.

Za najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2021r. w godz. 12-tej do 18-tej do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 tel. 32-271-54-45

WAŻNE

Z tyłu prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły wraz z telefonem oraz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (publikację wizerunku) wg wzoru.

W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie szkół o profilu plastycznym.

Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani drogą oświatową.

Lista laureatów (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) zostanie umieszczona na www.opp3.zabrze.magistrat.pl oraz www.opp3.zabrze.pl

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomione te przedszkola, szkoły i placówki, z których pochodzą nagrodzeni uczestnicy konkursu.

Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi. Przechodzą na własność organizatora, co jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na organizatora.

Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Ochrona Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze, reprezentowane przez Panią Dyrektor Teresę Put, REGON: 000818172, NIP: 648-11-02-182, telefon: 32 2715445, e-mail: sekretariat@opp3.zabrze.pl, strona internetowa: http://opp3.zabrze.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy
Zabrze – listopad 2021

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć oraz filmów promujących działalność opiekuńczo-wychowawczą Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, zawierających wizerunek mojego dziecka: …………..……………………………………… (imię i nazwisko dziecka) wykonanych w trakcie imprez towarzyszących XXXI Konkursowi Plastycznemu – Zabrze – moje miasto, a opublikowanych:

  1. na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu*
  2. w kronikach pamiątkowych *
  3. na terenie placówki w formie pamiątkowych tablic z wizerunkami uczestników, gazetek ściennych*
  4. w publikacjach dot. historii działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu*

do momentu wycofania przeze mnie zgody.

Zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania zgody.

……………………………….. …………………………………………………………….
miejscowość, data podpisy rodziców/opiekunów prawnych
* niepotrzebne skreślić

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze, reprezentowane przez Panią Dyrektor Teresę Put, REGON: 000818172, NIP: 648-11-02-182, telefon: 32 2715445, e-mail: sekretariat@opp3.zabrze.pl, strona internetowa: http://opp3.zabrze.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl

Dane są przetwarzane w celu promocji działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 z siedzibą w Zabrzu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Skip to content